شین مثل شیمی

١) اگر اختلاف الکترونگاتیوی دو اتم بین 7/1 تا 4/0 باشد، پیوند بین آن دو کوالانسی قطبی و اگر اختلاف الکترونگاتیوی کمتر از 4/0 باشد، پیوند کوالانسی ناقطبی خواهد بود. برای مثال، این مقدار برای پیوندهای H-I و O-N برابر 4/0 است و این پیوندها در آستانه قطبی شدن هستند.
در پیوند S-Cl اختلاف الکترونگاتیوی برابر 5/0 است و بنا بر این، پیوند S و Cl کمی قطبی است.

٢) اکلیل دارای پودر آلومینیوم Al و اکسید سرب (یا سرنج Pb2O3) است. واکنش Al  و  Pb2O3 بسیار انفجاری و گرمازاست.

٣) آیا می‌دانید در ماژیک وایت برد چه حلالی به کار رفته است که سبب پاک شدن آن از روی تخته می‌شود؟
الکلها معمولترین حلالهایی هستند که برای ساخت ترکیبات دارای رنگدانه به کار می‌روند. هر چه الکل به کار رفته کوچکتر و شمار کمتری اتم کربن داشته باشند، زودتر پاک می‌شود و گرانتر هم هست. البته کارخانه‌های سازنده پس از مدتها بررسی و آزمایش، مخلوطی از حلالهای آلی که بهترین نتیجه را می‌دهد تولید می‌کنند که آن هم از اسرار هر کارخانه به شمار می‌رود.

۴) حرکت الکترون در اتم مسئول بسیاری از خواص مهم ماده است. برای مثال چنانچه الکترون حرکت نداشت، چیزی به نام رسانایی هم وجود نمی‌داشت؛ دنیای بدون رسانایی را تصور نمایید!
چون الکترونها دارای بار منفی و هسته دارای بار مثبت است، این جاذبه بدون حرکت دورانی الکترونها سبب می‌شود الکترونها روی هسته سقوط کنند. اما وقتی الکترونها به دور هسته می‌چرخند، نیروی گریز از مرکز سبب می‌شود الکترونها روی هسته سقوط نکنند. یعنی نیروی جاذبه الکتروستاتیک و نیروی گریز از مرکز، همواره اثر یکدیگر را خنثا می‌کنند.

۵) برای ملکولهای آلی سایتی به نام SDBS database وجود دارد که افزون بر ساختار و فرمول همه طیفهای آن مانند MS، NMR، IR و ... را نیز به شما می‌دهد. البته باید فرمول مولکولی را وارد کنید. برای مواد دیگر باید به طور اختصاصی جستجو نمایید. یعنی در گوگل نام ماده را به اضافه کلمه geometrical structure وارد و جستجو نمایید.

۶) آیا می‌دانید چرا چربیها نسبت به قندها و پروتئین‌ها انرژی بیشتری در خود ذخیره می‌کنند؟
این موضوع به ساختمان مولکولی آنها بر می‌گردد. واحدهای تشکیل‌دهنده چربیها، اسیدهای چرب هستند و این مولکولها بیشتر از کربن، هیدروژن و کمی اکسیژن تشکیل شده‌اند. مانند اولئیک اسید CH3(CH2)7CH=CH(CH2)7COOH
وجود شمار زیاد اتم کربن و هیدروژن در این مولکولها (در مقایسه با قندها مانند گلوکز C6H12O6 یا پروتئن‌ها) سبب سوختن شمار بیشتری کربن در حضور اکسیژن می‌شود و بنا بر این، از سوختن یک گرم چربی 9 کیلوکالری انرژی تولید می‌شود درحالی که پروتئین‌ها مانند قندها تنها 4 کیلوکالری بر گرم انرژی آزاد می‌کنند.

٧) آیا می‌دانید چرا میزان نیتروژن در هوای دم 78درصد و در هوای بازدم 75درصد است؟ علت تفاوت آنها با توجه به این که بدن نیتروژن لازم ندارد چیست؟
درواقع میزان نیتروژن تغییر نمی‌کند بلکه حجم کل هوای دم و بازدم تغییر می‌کند و این افزایش حجم سبب کاهش درصد نیتروژن می‌شود. برای مثال اگر شما 2 گرم مس در 10 گرم نمونه داشته باشید یا 2 گرم مس در 100 گرم نمونه، در هر دو مورد مقدار مطلق مس یکسان است اما در اولی میزان مس 20 درصد و در دومی 2 درصد است.
حجم هوای دم و بازدم یکسان نیستند، زیرا طبق واکنش زیر
C6H12O6 + 6O2 ---> 6H2O + 6CO2 +Enenrgy
با مصرف 6 مول اکسیژن، 6 مول کربن دی‌اکسید و 6 مول آب تولید می‌شود. پس تقریبا" حجمی معادل دو برابر اکسیژن که در هوای دم موجود است، در هوای بازدم وجود دارد. به این ترتیب با افزایش حجم بازدم، نسبت نیتروژن به کل هوا کاهش می‌یابد.

/ 0 نظر / 6 بازدید