توالت

"توالت" (toilette) را در لغتنامه دهخدا این گونه معنی کرده‌اند: بزک، چاسان فاسان. در فرهنگ فارسی معین این گونه: 1. آرایش چهره و سر 2. مستراح؛ و در لغتنامه عمید این گونه: 1. مستراح 2. آرایش کردن چهره.

چرا برای چنین واژه‌ای که از زبان بیگانه وارد زبان فارسی شده، این دو معنی بسیار دور که هیچ نزدیکی و شباهتی با یکدیگر ندارند، تعریف شده است؟ یعنی ممکن است در فرهنگ ما بین اجابت مزاج و آرایش کردن چهره، رابطه‌ یا نقطه اشتراکی وجود داشته باشد؟ یا اصلاً در زبان مبدا هم همین گونه است و برای این واژه این دو معنای متفاوت تعریف شده است؟
چه قدر بد که در یک زبان، "توالت" هم به آن جا گفته می‌شود و هم به آرایش و میز آرایش.

/ 0 نظر / 70 بازدید