دوست من سلام!

سرانه مصرف شکر در ایران: ٣٠ کیلوگرم. در اروپا: ۵ کیلوگرم.

سرانه مصرف نوشابه در ایران: ۴٢ لیتر. در اروپا: ١٠ لیتر.

سرانه مصرف نمک در ایران: ۶ کیلوگرم در اروپا: ٣ کیلوگرم.

سرانه مصرف میوه‌جات در ایران: ٣٠ کیلوگرم. در اروپا: ١٢٠ کیلوگرم.

سرانه مصرف ماهی در ایران: ٧ کیلوگرم. در اروپا: ١٨ کیلوگرم.

بر پایه آمار موجود، طول عمر ایرانیان از میانگین مردمان اروپا ٢٠درصد کمتر است.

/ 0 نظر / 5 بازدید