رنجش

به همین سادگیکه کلاغ سالخوردهبا نخستین سوت قطارسقف واگن متروک راترک می گوید،دلدیگردر جای خود نیست. (با اجازه شاعر) .......................................داستانک‌های منتشر شده ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 0 بازدید
آذر 96
1 پست
تیر 96
2 پست
شهریور 94
11 پست
مرداد 94
10 پست
تیر 94
9 پست
خرداد 94
5 پست
اسفند 93
5 پست
بهمن 93
7 پست
دی 93
8 پست
آذر 93
9 پست
آبان 93
9 پست
مهر 93
5 پست
شهریور 93
10 پست
مرداد 93
9 پست
تیر 93
5 پست
خرداد 93
6 پست
اسفند 92
6 پست
بهمن 92
5 پست
دی 92
6 پست
آذر 92
4 پست
آبان 92
6 پست
مهر 92
4 پست
شهریور 92
5 پست
مرداد 92
4 پست
تیر 92
8 پست
خرداد 92
2 پست
بهمن 91
4 پست
دی 91
3 پست
آذر 91
4 پست
آبان 91
5 پست
مهر 91
5 پست
شهریور 91
6 پست
مرداد 91
9 پست
تیر 91
13 پست
خرداد 91
8 پست
اسفند 90
3 پست
بهمن 90
4 پست
دی 90
8 پست
آذر 90
8 پست
آبان 90
10 پست
مهر 90
8 پست
شهریور 90
11 پست
مرداد 90
11 پست
تیر 90
8 پست
خرداد 90
15 پست
اسفند 89
11 پست
بهمن 89
10 پست
دی 89
14 پست
آذر 89
16 پست
آبان 89
18 پست
مهر 89
20 پست
شهریور 89
3 پست
مرداد 89
1 پست
تیر 89
6 پست
خرداد 89
8 پست
اسفند 88
12 پست
بهمن 88
12 پست
دی 88
14 پست
آذر 88
9 پست
آبان 88
9 پست
مهر 88
11 پست
شهریور 88
11 پست
مرداد 88
10 پست
تیر 88
8 پست
خرداد 88
12 پست
اسفند 87
12 پست
بهمن 87
11 پست
دی 87
4 پست
آذر 87
5 پست
آبان 87
6 پست
مهر 87
15 پست
شهریور 87
11 پست
مرداد 87
18 پست
خرداد 87
13 پست
اسفند 86
8 پست
بهمن 86
10 پست
دی 86
13 پست
آذر 86
3 پست
آبان 86
3 پست
مهر 86
3 پست
شهریور 86
1 پست
تیر 86
8 پست
خرداد 86
12 پست
اسفند 85
2 پست
بهمن 85
5 پست
دی 85
2 پست
آذر 85
7 پست
آبان 85
14 پست
مهر 85
9 پست
شهریور 85
4 پست
مرداد 85
8 پست
تیر 85
9 پست
خرداد 85
13 پست
اسفند 84
15 پست
بهمن 84
18 پست
دی 84
15 پست
آذر 84
14 پست
آبان 84
13 پست
مهر 84
13 پست
شهریور 84
9 پست
مرداد 84
24 پست
تیر 84
17 پست
خرداد 84
10 پست
آذر 83
1 پست
تیر 83
10 پست