هر که فکرت نکند نقش بود بر دیوار

خداوند یکتا پدیده‌های گوناگونی را در این دنیا و جهان هستی که همانند سیه‌بازار است، آفریده مانند: جنگل و کوه و دریا و... کوه یکی از آثار و نشانه‌های خداوند است، او کوه را برای استواری زمین آفریده، او کوه را همانند میخهایی در این زمین فرو برده است تا از زمین در مقابل تکانهای شدید محافظت کند. او دریا را برای عظمت خود و نشان دادن آثار خود آفریده است. دریاها و اقیانوسهای به این عظمت را آفریده تا انسانها کمی تامل کنند و ببینند کسی که انسان را آفریده، عجب قدرتی داشته و آیا مستحق عبادت کردن نیست؟

یکی دیگر از نشانه‌های او بدن آدمی است، خداوند بدن انسان را به این نظم و دقت آفریده است. او چشم را برای دیدن، گوش را برای شنیدن و دست را برای کار کردن آفریده است. آیا ما نباید از او اطاعت کنیم؟ به فرمانهایش گوش دهیم و این جهان را آباد کنیم؟

خداوند در این سیه‌بازار (جهان هستی) انسان مومن را در برابر فریبهای شیطان، هوسهای دنیوی و غیره و غیره حفظ می‌کند. اوست که این همه پدیده‌های متفاوت و گوناگون را در جهان آفریده است. اوست که انسان و این همه اثر را از خود آفریده، آیا نباید او را اطاعت کرد؟

حال اگر انسانی که خداوند این همه نعمت را برای او آفریده است، کمی فکر و تامل نکند که چرا خداوند این همه پدیده‌ها را آفریده است و نداند که هدف از خلقت چیست، همانند مرده‌ای متحرک در این جهان است و نمی‌توان نام انسان را بر او گذاشت.

اگر انسان نداند که چرا آفریده شده است و آیا بیهوده در این دنیا تلاش و کوشش می‌کند و نداند آخرتی در پیش است، انسان نیست چرا که او (انسان) بدون هدف داشتن از زندگی تلاش می‌کند و نمی‌داند قیامتی در پیش است.

خداوند یکتا، جهان آخرت و بهشت و جهنم را برای رسیدگی به اعمال انسانها آفریده است و با این همه نعمتی که به انسان داده است، انتظار دارد که از او اطاعت کنند و به دستورهایش گوش دهند. یعنی اینکه در این دنیا کمی به پدیده‌های آفرینش بیندیشیم و بدانیم که خداوند از خلقت این پدیده‌ها چه هدفی داشته است.

 

توضیح: این بود متن کامل انشای من که سال اول دبیرستان (سال تحصیلی 75-74) در درس نگارش1با موضوع " این همه نقش عجب بر در و دیوار وجود، هر که فکرت نکند نقش بود بر دیوار" نوشته‌ام؛ واقعا که معلم‌مان را که آقای رحمانی بود، خیلی شرمنده متن ادبی ثقیل خود کرده‌ام!

(لازم به ذکر است که همه کتابها و دفترهای دوره دبیرستان و حتا برخی کتاب و دفترهای دوره راهنمایی‌ام را هنوز دارم. از دوره ابتدایی چیزی ندارم.)

/ 0 نظر / 6 بازدید