*زندگی *

زندگی یعنی مسیری رو به آب، زندگی یعنی نه بیداری نه خواب
زندگی یعنی سرای امتحان، زندگی یعنی در آن عاشق بمان
زندگی یعنی کمی و کاستی، زندگی یعنی دروغ  و راستی
زندگی یعنی صفا، مهر و وفا، زندگی یعنی ستم، جور و جفا
زندگی یعنی سفر، راهی دراز، زندگی یعنی جهانی رمز دار
زندگی یعنی مهی در پشت ابر، زندگی یعنی بلا و درد و صبر
زندگی یعنی دو روزی میهمان، زندگی یعنی فریب میزبان ....

/ 0 نظر / 4 بازدید