از آلبرت

آلبرت اینشتین:
زندگی دنیایی از ریاضی است
خوبیها را جمع کنیم، بدیها را کم کنیم
شادیها را ضرب و غمها را تقسیم کنیم
تنفرها را زیر رادیکال ببریم و محبتها را به توان برسانیم.

/ 0 نظر / 3 بازدید