مرد + زن = خر + خر

آن چه که می‌خوانید را دکتر خوش‌مرام (احمد رحمانیان) به ای‌میلم فرستاده؛ شاید پایان‌نامه کارشناسی ارشد یا دکترایش باشد:

معادله ۱
خواب + خوراک + کار+ تفریح = انسان
خواب + خوراک = الاغ
پس:
الاغ + کار + تفریح = انسان
و بنا بر این:
الاغ + کار =  تفریح _ انسان
به عبارت دیگر، انسانی که تفریح ندارد = الاغی که فقط کار می‌کند.

معادله ۲
خواب + خوراک + درآمد = مرد
خواب + خوراک = الاغ
پس:
الاغ + درآمد = مرد
و بنا بر این:
درآمد _ مرد = الاغ
به عبارت دیگر، مردی که درآمد ندارد = الاغ

معادله ۳
خواب + خوراک + خرج پول = زن
خواب + خوراک = الاغ
پس:
الاغ + خرج پول = زن
و بنا بر این:
خرج پول _ زن = الاغ
به عبارت دیگر ، زنی که پول خرج نمی‌کند = الاغ

نتیجه‌گیری:
از معادله‌های  ۲و ۳ داریم:
مردی که درآمد ندارد = زنی که پول خرج نمی‌کند.
پس:
فرض منطقی ۱: مردها درآمد دارند تا نگذارند زنها به الاغ تبدیل شوند.
فرض منطقی ۲: زنها پول خرج می‌کنند تا نگذارند مردها به الاغ تبدیل شوند.
بنا بر این داریم:

الاغ + درآمد + الاغ + خرج پول = مرد + زن

و از فرضهای ۱ و ۲ نتیجه منطقی می‌گیریم که: مرد + زن = ۲ الاغی که با هم به خوشی زندگی می‌کنند!

/ 0 نظر / 14 بازدید