وجه تسمیه

... و نقل کرده اند اندر دشتی سه کس فراز آمده بودند که همدیگر را « دکتر » همی خواندند و از هر دری سخن می راندند به غایت شوخ و شنگ. اولی پرسید: چه حیلت سازم که طلابم ز ابهت و جور و پلاسم٬ به وفور٬ حساب برند؟

« چه سازم که طلابم اندر کلاس      حسابی برند از من و این پلاس» 

دومی با پوزخندی به نشانه خرد٬ بادی به غبغب بچرخاند و چنین پاسخ در آورد که: تو نیز به مانند من از این ماسماسک ها که « لب تاپ » خوانندش برگیر و بر زمین و زمان فخر برفروش که تدریس آلی۲ و کاربردطیف٬ جز با این٬ حال ندهد.

« چو خواهی که فخرت شود جاودان     رود هر چه انگشتها در دهان

  بخر ماسماسک هرچه زود ای عزیز     بزن صبح به صبح سیستمش بر پریز»

اولی که زین پاسخ٬ ما تحتش را به غایت سوخته می دید٬ زبان از کام برون کرد و به سوی دومی نشانه رفت.

« چو از دومی این سخن را شنید        ز ماتحت او دودها بردمید

   زبان از دهان٬ تیز بیرون کشید    سوی دومی تیغ از رو کشید»

سومی که روانی داشت پاکتر ز کف دست٬ به ناگاه چنین سخن راند: ای عزیزان! برچینید بساط را که بر « پیپر » هایم (MY PAPERS) نشسته اید!!!

آن دو را با اینکه از این کلام هیچ درنیافتند٬ وقت خوش گشت و نعره ها برکشیدند و سر به دشت گذاشتند.

و نقل است که از آن تاریخ٬ آن مکان را « سردشت » نام نهادند....

/ 0 نظر / 5 بازدید