نگرش

اگر:
A B C D E … برابر ...5-4-3-2-1باشند، آن گاه داریم:

کار سخت HARD WORK
H+A+R+D+W+O+R+K
98%=11+18+15+23+4+18+1+8

دانش KNOWLEDGE
K+N+O+W+L+E+D+G+E
96%=5+7+4+5+12+23+15+14+11

دوست داشتن LOVE
L+O+V+E
54%=5+22+15+12

خوشبختی LOCK
L+O+C+K
47%=11+3+21+12
پس چه چیز صد در صد را می سازد؟

پول؟ MONEY
M+O+N+E+Y
72%=25+5+14+15+13
نـــه!

راهبری؟ LEADERSHIP
L+E+A+D+E+R+S+H+I+p
97%=16+9+8+19+18+5+4+1+5+12
نـــه!

تنها اگر نگرشمان را تغییر دهیم:

نگرش ATTITUDE
A+T+T+I+T+U+D+E
100%=5+4+21+20+9+20+20+1

این نگرش ما نسبت به زندگی و کار است که زندگی را 100% می‌سازد!
نگرشتان را تغییر دهید، تا بتوانید زندگی‌تان را تغییر دهید!
نـگـرش، همه چیز است.

/ 0 نظر / 3 بازدید