کمی هم ...

این روزها، جنبشى در اروپا راه افتاده به نام غذاى آهسته (Slow Food). این جنبش می‌گوید مردم باید به آهستگى بخورند و بیاشامند، وقت کافى براى چشیدن غذایشان داشته باشند، و بدون هر گونه شتابى برای خانواده و دوستانشان وقت بگذرانند. غذاى آهسته در نقطه مقابل غذاى سریع (Fast Food ) و الزاماتى که در سبک زندگى به همراه دارد، قرار می‌گیرد.
البته این گرایش به عدم شتاب، به معنى کمتر کار کردن یا بهره‌ورى کمتر نیست. بلکه به معنى انجام کارها با کیفیت، بهره‌ورى و کمال بیشتر، با توجه بیشتر به جزئیات و با نگرانی کمتر و برقرارى دوباره ارزشهاى خانوادگى و به دست آوردن زمان آزاد و فراغت بیشتر است. به معنى چسبیدن به حال در مقابل آینده نامعلوم و تعریف‌نشده است. به معنى بها دادن به یکى از اساسی‌ترین ارزشهاى انسانى یعنى "ساده زندگى کردن" است. هدف جنبش آهستگى، محیطهاى کارى کم تنش‌تر، شادتر و مولدترى است که در آن‌، انسانها از انجام کارى که چگونگى انجام دادنش را به خوبى بلدند، لذت می‌برند.
بسیارى از ما زندگى خود را به دویدن در پشت سر زمان می‌گذرانیم اما تنها هنگامى به آن می‌رسیم که بر اثر سکته قلبى یا در یک تصادف رانندگى به خاطر عجله براى سر وقت رسیدن به سر قرارى، بمیریم!
بسیارى از ما آنقدر نگران آینده خود هستیم که زندگى خود در حال حاضر، یعنى تنها زمانى که واقعاً وجود دارد را فراموش می‌کنیم!
همه ما در سراسر جهان، زمان برابرى در اختیار داریم. هیچ کس بیشتر یا کمتر ندارد. تفاوت در این است که هر یک از ما با زمانى که در اختیار داریم چه کار می‌کنیم. ما نیاز داریم که هر لحظه را زندگى کنیم.

/ 0 نظر / 4 بازدید