شادی‌ها و دغدغه‌های نوجوانی ما!

از امروز که 15 سال داری، باید مثل یک مرتاض روی کتاب‌های میخی مدرسه‌ات دراز بکشی و تا بیست و چهار سالگی همان جا بمانی. بترسی از این که قرار است چند صفحه پر از سوال‌های "چهار گزینه‌ای" آینده تو، شغل تو، همسر تو و لقب تو را تعیین کنند. تو تنها سه ساعت برای همه این‌ها فرصت داری...

/ 0 نظر / 4 بازدید