تعبیر خواب دانشجویی

ابن سیرین گوید که اگر جاهل و نادانی خواب بیند که فاضل و دانشمند شد، دلیل آن‌است که به بلایی مبتلا شود و این بلا همانا راه‌یافتن به دانشگاه اراک است. اگر درس‌نخوانده‌ای بیند که فاضل و دانشمند شد دلیل آن‌است که اوستاد شود.

ابن سیرین می‌گوید: اگر دانشجویی به خواب بیند که آشپزی می‌کرد و آن‌چه پخته بود خوشمزه بود، دلیل آن‌است که دروس آزمایشگاهی خود را با نمرات بالا پاس کند. ولی اگر آن‌چه پخته بود بد مزه بود، تعبیرش بر خلاف آن‌چه گفته‌شد، است.

ابن سیرین گوید که: اگر دانشجویی به خواب بیند که کسی او را به دشمنی گاز گرفت، دلیل آن‌است که به قدر گزیدگی از نمره پایان‌ترم او به ناحق کم شود. اگر به خواب بیند که خری او را گاز گرفت، دلیل آن‌است که مشروط شده‌است و خود او خبر ندارد. اگر دید گاوی او را گاز گرفت دلیل آن‌است که گاو او زاییده‌است و از دانشگاه اخراج شده است. و در هر حال گاز گرفتن همه درندگان و جانوران در خواب دلیل بر بداقبالی می‌کند.

ابن سیرین می‌گوید اگر کسی در خواب بیند که به خوابگاه افتاده و آن خوابگاه را هرگز ندیده بود، دلیل بر هلاکت او باشد، چون که زندان نادیده همان قبر است. و اگر به خواب بیند که زندان می‌سازد، دلیل آن‌است که با سرپرست خوابگاه همدست و شریک است.

ابن سیرین گوید که دیدن گوسفند در خواب دلالت می‌کند بر هم‌اتاق شدن با یک ترم‌اولی؛ اگر به خواب بیند که گوسفند را می‌چراند، دلیل آن‌است که بزرگتر یا مهتر اتاق شود. اگر دید که گوسفند فراوان داشت دلیل آن‌است که نعمت فراوان به دست آورد.

ابن سیرین می‌گوید اگر کسی به خواب بیند که سرش تکان می‌خورد دلیل آن‌است که یا اوستاد شیمی آلی می‌شود یا گرفتار شیخ ما می‌شود. اگر بیند که گردن او تکان می‌خورد دلیل آن‌است که نزد دوستان ذلیل و خوار گردد. اگر بیند دستهای او می‌لرزید، دلیل آن‌است که به دستمال کشیدن مشغول خواهد شد.

ابن سیرین می‌گوید: اگر کسی به خواب دید که پاچه گوسفند می‌خورد، به همان مقداری که خورده او را نعمت و نمرت می‌رسد و اگر بیند پاچه گاو می‌خورد به همان مقداری که خورده است، در آن سال معدل الف می‌شود.

ابن سیرین می‌گوید: دیدن ریش و سبیل در خواب برای مردان آرایش و آراستگی است و اگر کسی به خواب بیند که سبیلش دراز است، کسب و کار او رونق می‌یابد. ولی اگر به خواب بیند که سبیل بور خود را تراشیده است، در آبرو و معیشت زیان می‌بیند.

ابن سیرین می‌گوید اگر اوستادی به خواب دید که بر خری سیاه سوار است، دلیل آن‌است که شوکت یابد و مدیر گروه شود و در همان‌حال سمند نیز بخرد. و اگر به خواب بیند بر خر سفید سوار است دلیل آن‌است که عزت و جاه دنیا به دست آورد و پراید بخرد و با آن، آمال سرکوب‌شده خود را فراموش کند.

ابن سیرین گوید که اگر کسی به خواب بیند که پیشانی گذارده و استادش را نیایش می‌کرد، خاک بر سرش! زیرا دلیل آن‌است که آرزو و حاجتی که دارد برآورده نگردد و خواهشهای او اثری نخواهد داشت.

ابن سیرین می‌گوید: بوزینه در خواب دلیل آن‌است که فردای آن شب، جزوه یکی از خانمها را بگیرد و اگر دید با بوزینه جنگ می‌کرد و بر او چیره شد، دلیل آن‌است که عاشق بوزینه شود و از این بیماری شفا نیابد.

اگر دانشجویی در خواب بیند که هر درس را یک‌بار بگیرد و پاس کند، خواب او هیچ تفسیری ندارد و باید گفت که در خواب، خواب دیده است.

/ 0 نظر / 306 بازدید