۱۱ قانون اصلی برای روابط انسانی

دانستن چگونگی رفتار با مردم به اندازه شایستگیهای فـنـی و مـدیریتی مهم است. به گفته یـکـی از بــزرگان جامعه شناس: "هنـگـام برخورد با مردم به یاد داشـته باشید با آفریده‌های منطق طرف نیستید، بلکه با آفریده‌های احـساس، مـوجوداتـی که سرشار از تبعیض، روحــیات پیش‌داوری و تعصب می‌باشند، و با غرور و خودبینی دست به گریبانند، طرف هستــید."

برخی از قـوانـیـن اصـلـی ارتـبـاطات انـسانی به شرح زیر است. برای مهارت یافتن در آنها، باید این قوانین را جزئی از خود درآورید:

1- دیگران را با نام صدا بزنید. این خوشایندترین صدا برای گوش هر کسی است. وقتی نام کسی را به کار می برید، در حقیقت پیام خود را به صـورتی اختصاصی و تـنها برای او مبـدل مـی‌سـازیــد. همچنین علاقمندی و میزان اهمیت شما را نسبـت به او می‌رسـاند. این یک ابزار ساده و فریبنده برای کاستن از جبهه‌گیریهاست. جمله‌های خود را با نامهای دیگران آمیـخته و بـا پرسشهایی مانند "علی، امروز خوبی؟" آغاز کنید.

2- اشتباه خود را بپذیرید. ممکن است تصور کـنید که اگر اشتباه خود را به گردن بگیرید، وجهه خود را از دست خواهید داد. این، درست نیست. اعتراف به اشتباه یکی از ستوده‌ترین رفتارهاست چون اندک افرادی به آن مبادرت می‌نـمایـنـد. بـیـامـوزیــد که چـگونه خـودخـواهـی را کنار گذاشته و بپذیرید که کامل نیستید. فقط در این کـار زیاده‌روی نکنید، یک جمله "من اشتباه کردم و متوجه آن می‌شوم." کفایت می‌کند.

3- دیگران را با معیارهای بالا در نظر بگیرید. از آن دسته نباشید که عقل کل خطاب می‌گردنـد، و می‌پندارند که هیچ کس جز خودشان قادر به انجام درست کارها نیستند. به تواناییهای دیگران اعتماد کنـید. باور داشتن یک فرد او را بـه انـجـام کـارها با بیشترین توان تشـویـق نموده و از ناامیدی جلوگیری می‌کند.

4- علاقه‌ای صادقانه و صمیمی از خود نشان دهید. هر کسی دارای سابقه‌ای سرشار از علایق، تجارب و سلایق می‌بـاشد. حـتـا اگر نقطه اشتراکی با هم ندارید، در باره دیگران اطلاعات کسب کنید. اگر یکی از همکاران شما گفت که بازیهای آنلاین را دوست دارد، در باره آن از او بپرسید حتا اگـر بـرای شـما جالب نیست. نه تنها می‌توانید چیز تازه‌ای یاد بگیرید، اگر در آینده به آن گرایش پیدا کنـیـد، از امتیازاتـی برخوردار خواهید گشت.

5- از دیگران تعریف و تمجید نمایید. فقط نگویید "خوب بود." در تعریف خود صریح‌تر باشید و نشان دهید که در باره آنچه که فرد انجام داده است، آگاهی دارید. "علی، تـو خیـلی خوب جلسه را اداره کردی بخصوص وقتی هـمـه از مسیـر مـوضوع اصـلـی منـحرف شده بودند." یک نمونه خوب است. در عین حال تلاش کنید به‌ندرت و فقط هنگامی که نـیـاز است انتقاد نمایید. انتقاد را طوری بیان کنید که مانند یک نصیحت سازنده از طرف دوسـتـی قـابـل اعـتـمــاد باشد.

6- مراقب حرفهایتان باشید. اگر تصمیم پیگیری کاری را ندارید، نگویید که آن را انـجـام خواهید داد. اعتبار شما ارتباط تنگاتنگی با کلامتان دارد. اگر به قول خود عمل نکنید، در کـارهـای بـزرگ بـه شـما اعتماد نمی‌شود و بنا بر این پیشرفتی نخواهید کرد.

7- قدردانی و سپاسگزاری کنید. اگر کسی لـطفـی به شما کرد، و  یا برای انجام کاری برای شما از خواسته خود گذشت، به او بفهمانید کـه بـه این تـلاش آگـاه شده‌اید. شما بخودی خود مستحق لطف نـبـوده و کسـی بــه شما بدهکار نیست. اگر به شما لطف شد، تـشـکر نـمـوده و مقابله به مثل کنید.

8- پیش از صحبت کـردن فکر کنید. هـرگز تـصور نـکنید که دیگران سخنان شما را مساعد و ارزشمند تلـقـی خـواهـنـد کـرد. برخی، تک تک کلماتی که بـیـان می‌کنـید را بـرای یـافــتن یک رودررویی جستجو می‌کنند. شما نمی‌تـوانیـد این گونه افراد را تغییر دهید، اما می‌توانید نزد آنها حرفهای خود را با دقت سازمان‌دهی نمایید. همچنین می‌توانید سـعی در فهمیدن دیدگاه دیگران نمایید تا از سوء تفاهم جلوگیری کنید. ممکن است اعتـقـاد بر حـقانـیـت خـود داشـتـه باشید، اما بدانید که دیگران به همین منوال درباره عقاید و باورهایشان می‌اندیـشند. شما باید نظرات آنها را محترم بشمارید و ببینید چرا آنها اینگونه می‌اندیشند. به جای مـشاجره، از دیگران بخواهید مواضعشان را توضیح دهنـد. مجـبـور نیـستـید مـوافــقت کنید، اما می‌توانید بگویید: "من متوجه هستم شما چه می‌گویید."

9- از خود گذشتگی کنید. گاهی به دیگران در کـارهـایشـان کـمک نمایید. این کار را بدون اینکه از شما درخواست شود انجام دهید. گفتن "کمک لازم نـداری؟" یــک تاثیر دوگانه دارد: هم شما دیگران را تشویق بـه از خـود گـذشتـگی می‌نمایید و هم بـرای خود لطفی متعاقب را خریداری می‌کنید، چرا که مهربانی همیشه باز می‌گردد.

10- متواضع و فروتن باشید. تلاشهای آشکار برای تحت تاثیر گذاشتن دیگران نـتـیجه عکس به همراه خواهد داشت. هیچ کس آدم خودنما را دوست ندارد؛ اگر می‌خواهید کمالات شما تـوسـط دیـگران تصدیق شوند، کافی است بردبار باشید. کامیابیهای شما زمانی مصداق واقعی پیدا می‌کنـند کـه اجازه دهید دیگران خود متوجه آنها گردند نه اینکه همیشه صحبت از آن به میان آورید.

11- به حفظ آبروی دیگران کمک کنید. هـر کسی اشتباه می‌کـنـد. بــه دفعه قبلی که اشتباه کردید، بیندیشید. دوست نداشتید کسی بیـایـد و اشـتـباه شـمـا را کـوچـک جلوه بدهد و از جدیت آن بکاهد؟ پس همین کار را برای دیگران انجام دهید. با خنـدیـدن به اشتباه ( نه با خندیدن به خود شخص) به همراه ضربه‌ای دوستانه به شانه‌هـای دوست یا همکارتان از پریشانی‌اش بکاهید و بگویید: "این، برای بهترین افراد هـم مـمـکـن است پیش بیاید." با این کار به او و دیگران اطمینان می‌دهید که دنیا به پایان نرسیده است. اگر مـــناسب است، به جای جلب توجه بی‌مورد نسبت به اشتباه رخ داده، چیزی نگویید.

«از وبلاگ دیگران»

/ 0 نظر / 13 بازدید