از دکتر شریعتی

 به هر حال سه راه پیداست:
«پلیدی»، «پاکی» و «پوچی»
این سه راهی است که پیش پای هر انسانی گشوده است، و تو یک کلمه نامفهومی و «وجودی» بی‌«ماهیت» و هیچ که که بر سر این سه راه ایستاده‌ای؛ تا ایستاده‌ای، هیچی. چون ایستاده‌ای، هیچی. یکی را انتخاب می‌کنی به راه می‌افتی و با انتخاب راه رفتنت، خودت را انتخاب می‌کنی، معنی می‌شوی...

/ 0 نظر / 11 بازدید