سود سوزآور یا سوز سودآور

یکی از ملاک‌های کوتاه‌مدت موفقیت مدیران در سازمان‌های صنعتی و اقتصادی، سودآوری است و به ویژه در کشور ما به خاطر نبود نگرش بلندمدت، مدیران بر حسب سودآوری ارزیابی می‌شوند؛ اما مطالعه سازمان‌های موفق و مدیران برنده دنیا نشان می‌دهد که آنان شیوه دیگری یعنی "سوز سودآور" را برای کامیابی خود برگزیده‌اند.
"سوز سودآور" یعنی سرمایه‌گذاری بر روی اموری که ثمره آن در بلندمدت به بار خواهد نشست، یعنی آموزش انسان، یعنی تأکید همزمان بر قلب و مغز و انگیزه و اندیشه انسان، یعنی توسعه انسان. "سوز سودآور" یعنی تأکید بر کیفیت بجای کمیت، جلوگیری از دوباره‌کاری‌ها و اتلاف امکانات و انرژی‌ها...
مدیران برنده، مدیرانی هستند که به جای تأکید بر "سود سوزآور" در پی راه و روش مدیریتی نوین مبتنی بر "سوز سودآور" هستند. مدیرانی که راهبرند، می‌پرورند و در اندیشه قهرمان شدن همکارانشان هستند و قهرمانی خود را در قهرمانی آنان می‌جویند.

(نقل از سمینار مدیران فیلسوف و سازمان‌های موفق/مهندس کاشانی)


++++++++++++++
پی‌نوشت: شما فکر می‌کنید "سود سوزآور" چه باشد؟ همان سدیم هیدروکسید یا چیز دیگر؟!

/ 0 نظر / 33 بازدید