شب شعر

            پاشیدم و سوزیدم و نالیدم ...

               که چرا استاد نمی درسد و در آخر ترم         به سختی می امتحاند

       و همه را می افتاند  و می کلّه پایاند 

                               بغض گلو یم را می گیراند

        چرا ترم جدیدیها را در خوابگاه  نمی راهانند؟

                      و به ما می گویانند:         دیگر نه آرایشید

                   چهره به لبخند نیارانانید و تاپ شلوارک نپوشانید

                      به عربی غلیظ بصحبتید        تا در خوابگاه بمانانید... 

  فرستنده: خانم کوچیک

/ 0 نظر / 2 بازدید