دانش و پرسش

حکیم فرزانه‌ای* می‌گوید انسان‌ها چهار دسته‌اند:

1) آن‌هایی که نه می‌دانند و نه می‌پرسند.
2) آن‌هایی که نمی‌دانند ولی می‌پرسند.
3) آن‌هایی که می‌دانند ولی نمی‌پرسند.
4) آن‌هایی که هم‌ می‌دانند و هم می‌پرسند.

دسته اول همانا نادان‌هایی هستند که تا آخر عمر در مرداب نادانی غوطه‌ورند. دسته دوم نادان‌هایی هستند که امید می‌رود از دنیای تاریک نادانی به در ‌شوند و با کلید پرسش، به گنجینه دانایی برسند. دسته سوم دانایانی هستند که باد در کله‌شان افتاده و خودشان را از پرسیدن بی‌نیاز می‌دانند. و دسته چهارم که از همه بدترند، بیماردلانی‌ هستند که هر یک به مرضی یا غرضی، آن چه را که می‌دانند، از دیگران بازمی‌پرسند تا دانش‌شان را به رخ دیگران بکشند یا آن‌هایی را که کمتر می‌دانند، به سخره بگیرند.

..........................
* آن حکیم فرزانه، خودم بودم!

/ 0 نظر / 91 بازدید