کریستف کلمب

اگر کریستف کلمب ازدواج کرده بود، امریکا کشف نمی‌شد. چون زنش بهش می‌گفت:

کجا می‌خوای بری؟
با کی می‌ری؟
کی بر می‌گردی؟
 چرا تو؟!
مگه چه قدر بهت می‌دن؟
بازم خودشیرینی کردی؟
زن هم تو کشتی هست؟!
چه جوری باهات تماس بگیرم؟
واقعا می‌ری اکتشاف؟!
آخه مامانم اینـــــا قراره بیان...


و کریستف کلمب از سفر منصرف می‌شد!

/ 0 نظر / 4 بازدید