مراقب باشید.

هیچ حیوانی، با بی شاخ و دم شدن و راست ایستادن، انسان نمی‌شود. انسان، با تغییر در روحش کاملتر می‌شود.

از کجا انسان، انسان می‌شود؟ از وقتی که می‌تواند "بفهمد".

از کی فهمیدن در او کامل می شود؟ از وقتی که "خوب" و "بد" را می‌فهمد.

از کی فهمیدن خوب و بد در او کامل می‌شود؟ از وقتی که می‌تواند از "زندگی کردن برای خود" به درجه "زندگی کردن برای ما" برسد.

از کی "زندگی کردن برای ما" در او کامل می‌شود؟ از وقتی که می‌تواند "برای دیگران" زندگی کند.

از کی می‌تواند برای دیگران زندگی کند؟ از وقتی که این راز بزرگ خدای را کشف می‌کند که: «هر کس زندگی خود را به دیگران بخشید، خود از زندگی برخوردار می‌شود.»

به دنبال طعمه خود دویدن و پوزه در خاک چریدن و سر در آخور خود فرو بردن، گوسفندوار زندگی کردن است. انسان‌وار زندگی کردن، زندگی کردن نه "برای خود" که "برای دیگران" است.

جانور می‌گوید: "برای من"، انسان می‌گوید: "برای ما". و کاملترین انسان، انسان پارساست و انسان پارسا می‌گوید: "برای دیگران" و برای دیگران زندگی کردن، کاملترین نوع "زندگی برای خود" است.

و این درس بزرگ زندگی کردن است که باید از خود "زندگی" آموخت.

 

«دکتر علی شریعتی»

/ 0 نظر / 4 بازدید