تک بیت

گر سنگ همه لعل بدخشان بودی
پس قیمت لعل و سنگ یکسان بودی
سعدی

طبیبی که خود باشدش زردروی
از او داروی سرخ رویی مجوی
سعدی

نه بسیارکن شو، نه بسیارخوار
کزآن سستی آید، وز این ناگوار
نظامی

قبای خسروی در بر نیابد هرکسی را خوش
ســر هـر ناسزایی را نـزیبـد تـاج سلـطانی
اسماعیل سامانی

چه خوش بید مهربانی از دو سر بید
که یک سر مهربانی دردوسر بید
باباطاهر

تـو گنـدم آسیـای گردونـی
گر یک من و گر هزار خرواری
ناشناس

/ 0 نظر / 25 بازدید