پند

تنها واکنش شایسته در برابر یک توهین، بی‌توجهی به آن است. اگر نمی‌‌توانید آن را ندیده و نشنیده بگیرید، بر آن تسلط یابید. اگر نمی‌‌توانید بر آن تسلط یابید، به آن بخندید. اگر نمی‌‌توانید آن را شوخی بگیرید، پس بعید نیست که به راستی در خور آن باشید.

/ 0 نظر / 3 بازدید