مدیریت از دیدگاه امام علی

از آن جایی که به دلیل شرایط کاری و مواجهه همیشگی با موقعیت‌ها، آدم‌ها، تماس‌ها و تجربه‌های تازه، خودم را به شدت به یادگیری دانش مدیریت نیازمند می‌دانم و به این نتیجه رسیده‌ام که برای پیشرفت کاری، بهبود روابط و به عبارت بهتر، بقا در محیط بی‌رحم و نامرد صنعت به دانشی غیر از آن چه در وادی شیمی آموخته‌ام، نیاز دارم هر از گاهی برخی جمله‌های کوتاه مدیریتی را بارگذاری می‌کنم تا شاید در محیط کار کمتر غصه حرف‌های گفته یا ناگفته و کارهای کرده یا ناکرده را بخورم.
در یکی از سایت‌ها آمده بود: برای یک مدیر لایق می‌توان با توجه به نامه امام به مالک اشتر ویژگی‌های زیر را بیان کرد:

الف) ویژگی‌های مناسب
1) مدیر خود را بنده خدا بداند، خداترس و پرهیزکار باشد.
2) مدیر باید نفس خو را از شهوات و خواهش‌های نفسانی تزکیه کند.
3) مدیر با دل، دست و زبان یاری‌گر دین خدا باشد.
4) مدیر باید با مردم، مهربان، خوش‌رفتار و نیکو باشد.
5) مدیر باید عادل و میانه‌رو در حق باشد و منافع عوام را بر منافع خواص ترجیح دهد.
6) مدیر باید بین نیکوکار و بدکار تفاوت بگذارد و با راستگویان همنشین باشد.
7) مدیر باید پند پذیر، راست‌گفتار، درست‌کردار، بردبار و در برابر زورگویان سختگیر باشد.
8) مدیر باید بر کار کارگزاران نظارت دقیق داشته باشد.
9) مدیر باید در گزینش و به کار گماری کارگزاران بر اساس تجربه و آزمون عمل نماید.
10) مدیر باید در امور بازرسی داشته باشد و برای بازرسی افراد درست بگمارد.
11) مدیر باید برنامه‌ریزی داشته باشد و کار امروز را به فردا نیندازد.
12) مدیر باید وفای به عهد داشته باشد.

ب) ویژگی‌های نامناسب
1) مدیر باید از کبر، خودپسندی و برابر دانستن خود با خدا بپرهیزد.
2) مدیر باید در رفتار با مردم از ستمگری و درنده‌خویی بپرهیزد.
3) مدیر باید از همنشینی با کسانی که به گفتن زشتی‌های مردم پافشاری می‌کنند، بپرهیزد.
4) مدیر باید از افراد بخیل، ترسو و حریص بپرهیزد.
5) مدیر باید از افراد چاپلوس و کسانی که در گناه اشرار و ستمگران شریک بوده‌اند، بپرهیزد.
6) مدیر باید از شکستن سنت‌های حسنه بزرگان و پیشینیان بپرهیزد.
7) مدیر باید از جنگ‌طلبی، خونریزی و بی‌عدالتی پرهیز نماید.
8) مدیر باید از خودپسندی، منت گذاشتن و بزرگ‌نمایی کارهای کوچک پرهیز نماید.
9) مدیر باید از عجله و شتاب‌زدگی پرهیز نماید.
10) مدیر باید بر زبان خود مسلط باشد و هنگام خشم تصمیم‌گیری نکند.
11) مدیر باید در عزل و نصب کارگزاران از آزمایش و خطا بپرهیزد.

/ 0 نظر / 3 بازدید