پلیمر و پلورالیسم

1) پلیمرها (polymer)، ملکول‌های بزرگی هستند که از به هم پیوستن واحدهای ساختمانی مشابه به نام مونومر یا تکپار پدید می‌آیند. پلیمر از دو واژه یونانی Poly و Meros تشکیل شده و به معنی بسپار یا چندپار است.

2) پلورالیسم (Pluralism) برگرفته از دو کلمه plural به معنای جمع و ism به معنای گرایش است. بنا بر این در لغت به معناى چندگانگى، جمع‏گرایى، تعدد مقام و تعدد شغل به کار می‌رود. پلورالیسم بدین معنی است که در یک عرصه فکری و مذهبی، عقاید و روش‌های گوناگونی پذیرفته شده باشند. در زمینه پلورالیسم دینی‏ با توجه به مجموع نوشته‏ها مى‏توان گفت: حقیقت یکی است، اما راه‏هاى رسیدن بدان متفاوت است. ادیان و مذاهب گوناگون راه‏هاى رسیدن به‏ آن حقیقت واحدند و همه در رسیدن به حقیقت، مشترک مى‏باشند...

3) این دو مقدمه را گفتم تا یادی از حسین علایی، هم‌کلاسی خوش قد و قامت‌مان کرده باشیم؛ حسین می‌گفت: من در عجبم یک دانشجوی شیمی که مبانی پلیمر را پاس کرده است، چگونه نمی‌داند پلورالیسم چیست و چه مفهومی دارد!
می‌گفت: پلیمر و پلورالیسم معنی و مفهوم نزدیکی دارند و همان‌طور که پیشوند پلی (poly) به معنی بسیار است، یک کارشناس شیمی باید بداند پلورالیسم هم به معنی حقیقت‌های بسیار است!
و البته حسین نمی‌دانست که پلورالیسم هیچ‌گاه پلی‌رآلیسم نمی‌شود و این مقایسه‌اش به طور کلی در تضاد با مفهوم حقیقی پلورالیسم است.

4) اگر هر poly و هر  pluیی به معنی چند و بسیار باشد، معنی کلمه‌های زیر را باید به این شکل تغییر داد:
پلوپز: قابلمه‌ای که به چند روش غذا را پخت می‌کند.
پلیتیک: تیک‌های بسیار!
پلوتون (کوچکترین سیاره در سامانه خورشیدی) : ؟؟
پلیور: کسی که خیلی ور می‌زند!

/ 0 نظر / 9 بازدید