خبر فوری : کیوان سیفی پیدا شد

امروز صبح که برای بازدید از چند چاه تامین آب منطقه و نمونه برداری شیمیایی به همراه راننده اداره در حال عزیمت به ماموریت بودم جیبم به لرزه درآمد. گوشی همراهم را نگاه کردم و دیدم پیامکی است از شماره نا آشنا بدین مضمون :" یادت از خودت مهربون تره چون وقتی نیستی یادت همیشه با منه keivan seifi " حدودا 5 سال ( دقیقا 5 سال و دو ماه  ) میشد که از کیوان خبر نداشتیم. شماره ای که از او داشتیم مسدود شد بود. بعد از 5 سال پیامک داده بود! بلافاصله شماره اش را گرفتم و بجای سلام احوالپرسی هفت الی هشت فحش چارواداری نثارش کردم و بعد از تخلیه کامل خلیانات ذهنی ام به سلام و احوالپرسی های معمول پرداختیم. گفت که گوشی اش را گم کرده بود و شماره های ما را نداشته است. ما خودمان ختم خالی هستیم داشت ما را سیاه می کرد. به هرحال چند دقیقه ای صحبت کردیم و از کار و زندگی اش گفت . از قضا سه سال است که تاهل اختیار کرده است ولی هنوز از فرزند خبری نیست ...
جهت کسب اطلاعات بیشتر از این موجود با من تماس بگیرید. ( نگرفتید هم مهم نیست )

/ 0 نظر / 5 بازدید