عید مبعث مبارک

پیامبر اسلام فرموده‌اند:
مردم چهار قسمند: بخشنده، جوانمرد، بخیل و فرومایه. بخشنده آن است که بخورد و بخوراند، جوانمرد آن است که نخورد و بخوراند، بخیل آن است که بخورد و نخوراند و فرومایه آن است که نه بخورد و نه بخوراند.

و باز در جای دیگری فرموده‌اند: وقتی در برادر خود سه صفت دیدی به او امیدوار باش، حیا، امانت و راستی. اگر این صفات را ندارد از او امیدی نداشته باش.

/ 0 نظر / 3 بازدید