دیدار روی دوستان


ای بلبل خوش آوا، آوا ده               ای ساقی، آن قدح با ما ده

با صد هزار مردم تنهایی                 بی صد هزار مردم تنهایی

هیچ شادی نیست اندر این جهان       برتر از دیدار روی دوستان

هیچ تلخی نیست بر دل تلخ تر              از فراق دوستان پر هنر

هیچ گنجی نیست از فرهنگ به       تا توانی رو هوا زی گنج نه

/ 0 نظر / 3 بازدید