مشو تـشنه به خون زار مـن

 

 

هر چــه کنی بکـــن مکن تـــرک مــــــن ای نگـــار من
هر چه بــــری ببر مبــــر سنـــــگدلی بــــه کـــــار من
هر چه کشی بکـش مکـش مرغ حرم که نیست خوش
هر چــــــه شوی بــــشو مشو تـشنه به خون زار مـن

 

/ 0 نظر / 5 بازدید