قامت تو

قیامت قامت و قامت قیامت
به هر قامت کنی برپا قیامت
مؤذن گر ببیند قامتت را
به قدقامت بماند تا قیامت

/ 0 نظر / 13 بازدید