خواص بی ...یت! بصیرت ، بصیرت

بعد از مرور کامنتهای اخیر وبلاگ فخیمه خودمان و قرائت پاره ای از آنان بر آن شدیم تا تشری به خوانندگان گرامی وارد آوریم و بزنیم پدر و ریشه این نفاق و نزاع را بخشکانیم و مانع از ریزش آب در آسیاب دشمنان و معاندین کثیف بشویم. اما گفتیم چه کار داریم به این کارها! دو نفر دیگر پریده اند به جان همدیگر و دارند آبرو از هم زائل می کنند. بالاخره وبلاگ ارث پدری و ملک شخصی صاحبانش است و هر چه دوست دارند می نویسند و کامنت هم حق مسلم خوانندگان است. پس ما غلط میکنیم خودمان را قاطی می فرماییم . اگر جوان مطلب ننویسد و یک جوان دیگر به آن مطلب فحش ندهد پس آن جوان چه بکند و این جوان چه بکند؟!!! بروند کار بد انجام بدهند؟!!! بروند تفریحات ناسالم انجام بدهند؟!!! بگذار بزنند دهن مهن همدیگر را در محیط مجازی پایین بیاورند. اتفاقا ایراد که ندارد هیچ ، فایده هم دارد فراوان و نمیرود قاطی سایر بازیها بشود و آب بریزد در آسیاب دشمن. من توصیه ای که به خوانندگان دارم این است که در محیط مجازی هر کاری دلشان خواست بکنند مثلا بگردند تا بگردند یا مثلا سفرنامه بنویسند یا با دوتا پایشان محکم بزنند توی مطالب نویسندگان وبلاگها و یا مثلا یک کار بدی انجام بدهند در مورد همدیگر. این خیلی بهتر است از اینکه بروند در کوچه و خیابان دنبال کار بگردند و وارد مسایل سیاسی بشوند و دنبال ۶٢ الی ۶٣ درصد رای بگردند یا دنبال حق و حقوق شهروندی و ... بروند. پس به عنوان نتیجه گیری عرایضم عرض میکنم که خواص بی ... ! بصیرت بصیرت. 

/ 0 نظر / 5 بازدید