کثرت و وحدت در بیان حاج رضا

طی تماسی که دیشب با حاج رضا ( دامة برکاته و افاضاته ، اکبر الله ظله الکبیر علی رئوسنا الصغیر و صلی الله علی وجوده الاشرف ) داشتم ، حاجی خیلی از دست بچه های بی معرفت ٧٩ اعم از مهدی سیاه ، میمنت گاگول ، ایمان چلمنگ و شخص سعید گلایه داشت . این بزرگوار که از بی وفایی دوستان به ظاهر دوست شکایتها داشت و از جور زمانه فریادها ( حذف به قرینه )، چند دقیقه ای برای این حقیر بیان حقایق نمود و پرده از چند راز ناگفته خلقت برداشت . ایشان چند جمله نیز در باب سیر تکاملی وحدت به کثرت و ظرائف این سیر بیان نمودند و خاطر نشان نمودند :..... ( رازی است میان من و حاجی که تا نگردی آشنا زین پرده حرفی نشنوی ). 
در پایان باید اضافه کنم که ای دوستان فریب خورده! بازگردید به آغوش حاجی. حاجی خیلی بزرگ است. دلش دریاست. بازگردید پیش از آنکه دیگر مجال بازگشت نباشد.
« ارجعوا قبل المدة لا مجال للارجاع » come back before finishing the comming back time.

/ 0 نظر / 32 بازدید