10 اشتباه مدیران

1- وقتی کارکنان خوب کار می‌کنند، توجه نمی‌کنند ولی در صورت خطا، آنها را سرزنش و حتا تنبیه می‌کنند.
2- مدیران ناکارآمد، واقعیتها را برای کارکنان بازگو نمی‌کنند. آنها در حالی که اخبار خوشایند را بزک می‌کنند و به شکل بزرگنمایی‌شده به کارکنان خود نشان می‌دهند، سعی می‌کنند اخبار ناگوار را کوچک یا پنهان کنند.
3- عملکرد افراد را براساس عملکرد انفرادی آنان ارزیابی می‌کنند، ولی فرهنگ همکاری و هم‌افزایی را بی‌ارزش می‌دانند.
4- با افراد با کارکرد ناچیز و کارکرد برجسته، یکسان برخورد می‌کنند. این برخورد، کارکنانی با موقعیت اول را همیشه در حال تمسخر و پوزخند و کارکنان با موقعیت دوم را بی‌انگیزه می‌کند.
5- با اجرای سیاست جدایی ‌بینداز و حکومت کن، بر تیرگی روابط افراد سازمان دامن می‌ز‌نند.
6- کارهای کوچک را به آدمهای بزرگ و کارهای بزرگ را به آدمهای نالایق می‌سپارند.
7- با دیکته کردن قدم به قدم فعالیتها، ابتکار عمل و نوآوری را از کارکنانشان می‌گیرند.
8- با بی‌مدارایی و نپذیرفتن انتقادها با روی باز، از شجاعت و جسارت کارکنان در بیان عقاید جلوگیری می‌کنند.
9- به دلیل نشناختن فرصتها و تهدیدها،‌ از انجام به موقع و حرکتهای همراه با ریسک ناتوانند.
10- چون برنامه چشم‌انداز ندارند سبب ناتوانی در برداشتن موانع از سر راه و در نتیجه بزرگ شدن مشکلات می‌شوند.

/ 0 نظر / 3 بازدید