پرسشهای اختصاصی آزمون استخدام پيمانی آموزش و پرورش (دوم تير ۸۵)


41) در حل شدن قند در آب، کدام ویژگی آب تاثیر دارد؟
قطبیت
پیوندهای هیدروژنی
ظرفیت گرمایی ویژه
کشش سطحی زیاد
42) حجم هوای بازدم نسبت به هوای دم...... است.
کمی بیشتر
کمی کمتر
برابر
تقریبا برابر
43) کدام یک بیانگر قانون بویل است؟
P/V=K
V/T=K
P.V=K

V.T=K
44) اگر گرمای سوختن هگزان و هپتان بر حسب kj/g با هم برابر باشد، گرمای مولی سوختن هپتان چند برابر هگزان است؟
84/0
برابر
16/1
34/1
45) در فشار ثابت، دمای یک گاز را از 27 به 57 می‌رسانیم، حجم این گاز چند برابر می‌شود؟
5/2
1/2
2/1
1/1
46) کدام یک از دست‌آوردهای هوای آلوده نیست؟
ناهنجاریهای استخوانی
کاهش رشد فراورده‌های کشاورزی
بیماریهای آسم و برونشیت
کم شدن گونه‌های جانوری
47) با توجه به چرخه روبرو، همه موارد زیر درست است، به جز:

 

 

چرخه نابودی ازن را در تروپوسفر نشان می‌دهد.
نقش اصلی تخریب لایه ازن به عهده اتمهای کلر است.
به مرور زمان گاز ازن کاهش می‌یابد.
در مرحله دو این چرخه، واکنش ClO2 + O = Cl + O2 انجام می‌شود.<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

48) 3 گرم از ماده A با 4 گرم از B به طور کامل واکنش می‌دهد. اگر جرم مولی A، 5/1 برابر جرم مولی B باشد، معادله واکنش بین این دو ماده کدام است؟
فرآورده
A + B =

فرآورده 2A + B =
فرآورده
A + ۲B =
فرآورده
2A + ۳B =

49) محلولیت پتاسیم نیترات در دماهای 60 و 40 به ترتیب 90 و 50 گرم است. اگر در دمای 60، 285 گرم محلول سیر شده پتاسیم نیترات را سرد کرده و به دمای 40 برسانیم، با هم زدن محلول چند گرم نمک ته‌نشین می‌شود؟
15
20
60
40

50) با توجه به ایزوتوپهای هیدروژن، نسبت جرم ملکولی آب معمولی به آب سنگین کدام است؟
1/1
2/1
85/0
9/0

51) بونزن و همکارانش با روش طیف‌بینی موفق به کشف کدام عناصر شد؟
لیتیم و منیزیم
روبیدیم و سزیم
کلسیم و باریم
باریم و مس

52) کدام مجموعه از اعداد کوانتومی زیر، برای الکترون آخرین لایه در اتم Al است؟
ms= -1/2, l=2, n=3
ms=+1/2. l=0, n=3
ms=+1/2, l=1, n=3
ms=0, l=1, n=3

53) کدام یک با تشکیل کاتیون پایدار به آرایش گاز نجیب می‌رسد؟
30Zn
21Sc
31Ga
26Fe

54) کدام اربیتال بلافاصله پس از
4f پر می‌شود؟
6s
6p
6d
5d

55) گزینه‌های زیر برای 34A درست است، به جز:
یون پایدار آن
A-2 است.
در دوره چهارم جدول تناوبی است.
ویژگیهای شیمیایی آن شبیه گوگرد است.
در لایه والانس آن چهار الکترون وجود دارد.

56) عنصری با اکسیژن، اکسیدی تولید می‌کند که محلول آن در مجاور تورنسل قرمز می‌شود، کدام یک درباره این عنصر درست است؟
سه الکترون در لایه والانس دارد.
از فلزهای فعال است.
نافلزی است که اتم آن در مجموع 36 الکترون دارد.
نافلزی است که در آخرین زیرلایه اتم سه الکترون دارد.

57) جرم ملکولی یک الکل چند عاملی با فرمول تجربی C2H5O کدام است؟
90
135
180
225

58) در کدام یک، نسبت تعداد جفت الکترونهای ناپیوندی به پیوندی 3 است؟
BrF3
ICl4-

PCl6-
SF4

59) شکل هندسی XeO3کدام است؟
هرمی
مسطح مثلثی
چهار وجهی
تی‌شکل

60) نسبت شعاعهای یونی در کدام گزینه بزرگتر است؟
K+/Na+
I-/Li+
I-/F-
Li+/H+
61) کدام یک انرژی شبکه بلور کمتری دارد؟
Na2O
MgO
Al2O3
MgF2

62) برای کدام یک ساختارهای رزونانسی پایدار وجود ندارد؟
HNO2
CO3-2
NO2
SO2
63) اعداد اکسایش کربن و اکسیژن در CF3O2CF3 کدام است؟
4+و 2-
3+و 2-
0و 2-
4+و 1-

64) IF3 دارای چند قلمروالکترونی است؟
3
4
5
7

65) کدام عامل در پیوند ملکولهای یک ماده در حالت جامد یا مایع دخالت ندارد؟
نیروی جاذبه دوقطبی دوقطبی
نیروی لاندن
پیوند کوالانسی بین اتمها
پیوند هیدروژنی

66) برای رشد گیاهان کدام دسته از مواد زير لازم است؟
Li ,Ca ,Ba ,N ,P
S ,K ,Ca ,N ,P
Sb ,As ,K ,Mg ,P
Sb ,As ,K ,S .N

67) در واکنش Al + 3Cl2 = 2AlCl3 2، اگر 7/2 گرم Al را با 05/4 گرم گاز Cl واکنش دهیم، محدودکننده کدام است و از واکنشگر اضافی چند گرم باقی می‌ماند؟
Al، ۱/۰۵گرم
Al، ۲/۳ گرم
Cl2، ۰/۹ گرم
Cl2، ۱/۶۸ گرم

68) در واکنش Ca3P2  + 6H2O = 3Ca(OH)2 + 2PH3، شش گرم کلسیم فسفید با مقدار زیادی آب ترکیب می‌شود. اگر بازده درصدی PH3، ۶۲/۵درصد باشد، بازده عملی آن چقدر است؟
140
14
4/1
2/2

69) چند میلی‌لیتر نیتریک اسید 1/0 مولار برای خنثی کردن 855/0 گرم باریم هیدروکسید لازم است؟
1000
100
101
10

70) به کدام مورد زیر، از روی فرمول شیمیایی یک ماده نمی‌توان پی برد؟
نوع واکنشی که منجر به تشکیل ماده مرکب شده است.
نسبت جرم اتمهای موجود در ماده مرکب
نسبت مولی اتمهای مولی موجود در ماده مرکب
نوع عنصرهای سازنده موجود در ماده مرکب

71) برای تبدیل آمونیاک به کودهای شیمیایی کدام واکنش به کار نمی‌رود؟
فراورده
NH3 + HNO3 =
فراورده
NH3 + H2SO4 =
فراورده
NH3 + HCl=
فراورده
NH3 + H3PO4 =

72) برای تهیه 8/2 لیتر گاز اکسیژن در شرایط استاندارد، چند گرم پتاسیم کلرات 80% باید تجزیه شود؟
76/12
25/12
16/8
816/0

73) برای گازهای کامل، کدام درست است؟
Cp/Cv = R
Cv/Cp = R
Cp - Cv = R
Cp - Cv = R

74) اگر سوختن گاز متان در سیلندری با پیستون متحرک انجام شود، کدام گزینه درست است؟
تغییر انرژی درونی سیستم مربوط به انتقال گرما و انجام کار است.
تغییر حجم در سیستم روی نمی‌دهد، چون تعداد مولهای گاز در دو طرف مساوی است.
چون سوختن گرماده است، پس روی گاز کار انجام می‌شود.
در این فرایند، علامت تغییر حجم و کار، مثبت است.

75) با توجه به شکل، در سامانه گازی زیر کدام یک درست است؟

 

H > E
H < E
H = E
اطلاعات بیشتری لازم است.

 

ادامه دارد.

/ 0 نظر / 11 بازدید